Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ubytovací řád

 

UBYTOVACÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU AGI LOUNKY

 • Za sportovní areál včetně vybavení zodpovídá provozovatel. Všichni hosté a osoby pobývající v SA jsou povinni majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu v ubytovacích jednotkách, na hřištích, ve společných prostorách, uvnitř i v okolí SA.

 • Každá ubytovaná osoba je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl narušován pobyt ostatních.

 • Za chování a bezpečnost dětí , zejména na hřištích a pláži, jsou odpovědni jejich zástupci (rodiče a nebo jimi pověřené osoby).

 • Sportovní areál může ubytovat hosta, který je řádně přihlášen. To znamená, že každý host je povinen při příchodu předložit průkaz totožnosti. U skupin vyřizuje všechny formality pouze vedoucí skupiny. Po příjezdu nahlásí počet osob podle věkových skupin, vyplní seznamy ubytovaných a podepíše přihlašovací formuláře.

 • Nástup na ubytování je možný od 15 h a nejpozději do 18 h, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že jsou ubytovací prostory připraveny dříve, je možné se ubytovat před 15 h.

 • Každý host je povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10 hodin, pokud není s recepcí dohodnuto jinak. Přitom celý areál a další služby SA jsou návštěvníkům k dispozici až do času jejich odjezdu. Po dohodě je možné uschování zavazadel do odjezdu.

 • Host je povinen řádně zaplatit za pobyt a objednané služby.

 • Po převzetí ubytovacích prostor si organizátor pobytu ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti zaznamená do Protokolu o předání a převzetí ubytovacího místa, který předá v den příjezdu recepci SA.

 • Rekreační pobyt končí bezvadným předáním pokoje či chatky, které v sobě zahrnuje neporušený stav veškerého vybavení, kompletní stav povlečení, polštářů a přikrývek, základní pořádek. Prokázané škody způsobené hosty, hradí hosté v plné výši odpovědným pracovnicím recepce. Za ztrátu klíče se účtuje 50,-Kč/1 ks. Pokoje a chatky v den odjezdu kontrolují pracovnice recepce.

 • Nejpozději v den odjezdu je host povinen vrátit v neporušeném stavu veškeré vypůjčené předměty.

 • Venčení psů uvnitř areálu je zakázáno. Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa. Rovněž je zakázán přístup psů do společných prostor, výjimku tvoří asistenční psi. Každý majitel psa je povinen po svém psu uklízet trus v celém okolí SA.

 • Udržujte čistotu v chatkách, vnitřních a venkovních společných prostorách. Odpadky odhazujte pouze do odpadkových košů. Odpad třídíme, prosíme, třiďte jej i vy.

 • Je přísně zakázáno vhazovat do WC vložky, hygienické kapesníčky či jiné předměty.

 • Uvnitř chatek a ve všech vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření.

 • V zájmu ekologického chování neplýtvejte vodou, elektrickou a tepelnou energií. Při odchodu je nutné zhasnout světla, zavřít okna, vypnout vodu a uzamknout dveře.

 • Rozdělávání ohně je povoleno pouze na vyhrazených ohništích.

 • Parkování v areálu je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. Není dovoleno jezdit po areálu a parkovat u chatek.

 • V době od 22 hod. do 6 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Časový posun je možný pouze na základě povolení vedení areálu.

 • Hosté dodržují pevně dané časy stravování. Zpoždění oznámí recepci. Není dovoleno vynášet nádobí z jídelny.

 • Ubytovaný host je povinen dodržovat ustanovení ubytovacího řádu Sportovního areálu Agi Lounky. V případě, že je závažným způsobem poruší, má vedení SA právo smluvní poměr s ním ihned zrušit bez nároku na vrácení peněz. Rekreační areál odpovídá pouze za peníze a cennosti, které byly přijaty do úschovny na základě písemného potvrzení. Za osobní věci si každý ubytovaný host odpovídá sám. V případě vzniku požáru je host povinen učinit všechna opatření k jeho likvidaci /pokusit se ho uhasit, přivolat odbornou pomoc/. 

TOPlist